SIAM INVERTER

สยามอินเวอร์เตอร์

Get Adobe Flash player

บริษัท สยามอินเวอร์เตอร์ จำกัด เริ่มดำเนินกิจการมาจากย่านบางลำพู กรุงเทพฯ ตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2530 ในรูปแบบของร้านซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมโดยเฉพาะมาตลอด ไม่เน้นการขาย แต่ให้บริการซ่อมไม่ว่าจะเป็นบอร์ดคอนโทรลต่างๆ พีแอลซี (PLC) ชุดดีซีคอนโทรลมอเตอร์(DC-Control Motor) เอซีคอนโทรลมอเตอร์(Inverter Control Speed Motor) ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องมือวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ ในปี พุทธศักราช 2535 ทางร้านสยามอินเวอร์เตอร์จึงได้ดำเนินการจดทะเบียนในรูปแบบของ บริษัท สยามอินเวอร์เตอร์ จำกัด เงินลงทุนจดทะเบียน 3 ล้านบาท ในปัจุบันนี้ ทางบริษัท ฯ ได้จำหน่าย อินเวอร์เตอร์หลายยี่ห้อ อาทิเช่น ADLEE POWER, MITSUBISHI, YASKAWA,FUJI, SUMITOMO และให้บริการซ่อมอินเวอร์เตอร์ทุกยี่ห้อที่มีจำหน่ายในเมืองไทย ไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ที่มาจากทาง ยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น หรือ ใต้หวัน เกาหลี ทางบริษัท ฯ มีการนำเข้า อุปกรณ์ POWER MODULE จาก MITSUBISHI TOSHIBA และ FUJI ในปีหนึ่ง ๆ มีมูลค่าหลาย สิบล้านบาทเพื่อการจำหน่ายทั่วไป และ ใช้ในการซ่อมอินเวอร์เตอร์ชนิดต่าง ๆ ที่ใช้ TRANSISTOR IGBT IPM DIP-DIPM และ รุ่นใหม่ ต่าง ๆ​