SIAM INVERTER

สยามอินเวอร์เตอร์

Get Adobe Flash player

ภาคจ่ายกำลัง หรือภาคจ่ายไฟ (Power Supply) บ้างก็เรียกว่า สวิทชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย (Switching Power Supply) เพราะส่วนใหญ่จะเป็นภาคจ่ายไฟชนิดนี้ เป็นส่วนประกอบที่สำคัญชิ้นหนึ่ง ในระบบไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ โดยเฉพาะในงานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรมที่นิยมใช้สวิทชิ่งพาวเวอร์ซัพพลาย เป็นส่วนใหญ่ เนื่องจากเป็นอุปกรณ์ที่ต้องจ่ายพลังงานไฟฟ้า ไปยังส่วนต่าง ๆ ของวงจรต่าง ๆ ทำให้ต้องทำงานหนัก ต้องแปลงพลังงานไฟฟ้าจากไฟฟ้าที่มีแรงดันสูง ลงมาเป็นแรงดันต่ำ และต้องจ่ายกระแสที่ค่อนข้างสูงทำให้เกิดความร้อนสูง ตามไปด้วย จึงเป็นส่วนที่จะพบว่า มีการเสียหายมากที่สุดภาคนึงในระบบอิเล็กทรอนิกส์กำลัง ฉนั้นในการซ่อมแซมเวลาเสียหาย จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ที่คุณภาพสูง ทนทาน มีสัญญาณรบกวนต่ำ เพื่อความทนทานในการใช้งาน